Mladá Boleslav - Jemníky, stavební pozemek o výměře

3.825.000 Kč
Celkem 6 fotografií, zobrazit všechny
Prodejce:

Mladá Boleslav - Jemníky, stavební pozemek o výměře

3.825.000 Kč
Popis nemovitosti:

Stavební parcela o výměře 793 m2 se nachází ve městě Mladá Boleslav, část obce Jemníky. Jedná se o poslední zastavitelný pozemek v obci, na hranici zastavitelného území daného územním plánem. Pozemek naleznete po levé straně při cestě z Jemníků na Řepov, pro lepší navigaci též může pomoci nejbližší zkolaudovaná stavba (nachází se přes ulici na adrese Jemníky 89). Na hranici je přípojka elektřiny, v ulici se nachází vodovod i kanalizace. Jedná se o rohový pozemek, přímý soused „přes plot“ tak přichází do úvahy pouze jediný, a to při severní hranici pozemku.

Detailní informace z územního plánu:

Předmětný pozemek parc.č. 149/9 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi je dle platného Územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav, ve znění jeho změn (dále jen „ÚPSÚ MB“), zařazen v zastavitelné ploše BI8 – Bydlení individuální – specifické – lokalita Jemníky s následujícími regulativy:

Dominantní (přípustná) činnost:
Obytná – plochy individuálních rodinných domů, o max. 2 nadzemních podlažích s obytným podkrovím. U nových objektů je podmínkou řešení garážování jako součást objektu, v odůvodněných případech samostatným objektem na vlastním pozemku.
Bez hydrogeologického posouzení, vzhledem k evidovaným sesuvným územím a svažitosti terénu lokality, nejsou splněny předpoklady pro realizaci stavby.
Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby. Nedílnou součástí ploch bydlení jsou i plochy veřejné a ochranné zeleně.

Přijatelné (podmíněně přípustné) činnosti:
Ubytovací, sociální, maloobchodní služby obyvatelstvu – pensiony, hygienické služby, sportovně relaxační a stravovací zařízení.
Podmíněně přípustné využití:
Stavby se stanovenými hygienickými limity hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb dle platných právních předpisů pouze za podmínky:

  • prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb dle platných právních předpisů;
  • v případě nesplnění stanovených hygienických limitů hladin hluku budou případná potřebná protihluková opatření realizována na náklady investora budoucí výstavby.


Nepřípustné činnosti:
Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb, … apod.

Typ nemovitosti:
Pozemek
Typ pozemku:
Bydlení
Číslo nemovitosti:
N02769
Adresa:
Mladá Boleslav
Jemníky
Operace:
Prodej
Plocha pozemku:
793 m2
Je zobrazena tato GPS souřadnice:
50° 23' 60.000"N, 14° 56' 32.784"E